Năm học 2023-2024

      UBND QUẬN HÀ ĐÔNG           TRƯỜNG MN MÙA XUÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                           Hà Đông, ngày     tháng 9 năm 2023

 

THÔNG BÁO

CÔNG KHAI THÔNG TIN ĐỘI NGŨ CBQL,GV,NV

NĂM HỌC 2023 – 2024

(Theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GD&ĐT)

 

TT

 

 

Nội dung

 

T

số

 

Trình độ đào tạo

Xếp loại chuẩn

nghề nghiệp

ĐH

TC

Dưới TC

Khá

Đạt

Kém

 

 

Tổng số CBQL, GV và NV

48

18

12

10

3

33

 

0

 

I

Cán bộ Q.Lý

3

3

 

 

 

3

 

 

 

1

Hiệu trưởng

1

1

 

 

 

1

 

 

 

2

P.Hiệu trưởng

2

2

 

 

 

2

 

 

 

II

Giáo viên

33

15

10

5

0

15

18

0

 

1

Nhà trẻ

5

1

2

2

 

2

3

 

 

2

Mẫu giáo

28

14

8

3

 

13

15

 

 

III

Nhân viên

12

3

0

6

0

 

 

0

 

1

NV Kế toán

3

3

 

 

 

3

 

 

 

2

NV Y tế

1

 

 

1

 

 

 

 

 

3

NV Nuôi dưỡng

6

 

2

4

 

 

6

 

 

4

NV bảo vệ

3

 

 

 

 

 

3

 

 

                       

 

                                                                           HIỆU TRƯỞNG

 

                                               

                                                                             Tiêu Thị Thu Hằng

 

Bài viết khác