Năm học 2023-2024

      UBND QUẬN HÀ ĐÔNG           TRƯỜNG MN MÙA XUÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                  Hà Đông, ngày     tháng 9 năm 2023

 

THÔNG BÁO

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC MẦM NON

NĂM HỌC 2023 - 2024

(Theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GD&ĐT)

Đơn vị tính: trẻ em

STT

Nội dung

Tổng số trẻ em

 

Nhà trẻ

Mẫu giáo

18-36 tháng

3-4 tuổi

 

4-5

tuổi

5-6

tuổi

 

I

Tổng số trẻ em

391

38

93

118

142

1

Số trẻ em 2 buổi/ngày

391

38

93

118

142

2

Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập

0

0

0

0

0

II

Số trẻ em được tổ chức ăn tại cơ sở

391

38

93

118

142

IV

Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng

 

391

38

93

118

142

V

Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em

391

30

93

118

142

1

Phát triển  bình thường về cân nặng

357

34

86

109

132

2

Suy dinh dưỡng cân nặng (thể nhẹ)

14

3

3

3

5

3

Phát triển  bình thường về chiều cao

558

35

90

114

139

4

Trẻ thấp còi

13

3

3

4

3

5

Số trẻ em thừa cân, béo phì

7

2

1

2

2

VI

Số trẻ em học chương trình chăm sóc giáo dục mầm non

391

38

93

118

142

                                                                                    

  HIỆU TRƯỞNG

 

 

  Tiêu Thị Thu Hằng

Bài viết khác

Video