Mưa

 

Đã nhào ra sân
Mưa không có chân
Ở đâu cũng đến

Bài viết khác